Bobkec firma za tepjenotwar,
sanitarne a solarne připrawy
Logo

Impresum

  Kontakt


  Firma Fa. Bobke
  Młynski puć / Mühlweg 6
  01920 Worklecy / Räckelwitz

  Fon +49 (0)35 796 / 978 0
  Fax +49 (0)35 796 / 978 23

 •   internet: www.firma-bobke.de
 •   e-mail: info@firma-bobke.de

 •   Mějićel


    Dipl.-Ing. Rolf Bobke

    Sudniska móc


    HRB 205 Registergericht Bautzen

    Čisło wobrotoweho dawka
    po § 27a zakonja wobroto-
    wych dawkow


    213/208/08291

    Zrealizowanje


    Bosćij Pawlik

    Datum


    02.08.2011

  Wuzamknjenje rukowanja

                                                Firma_Bobke

  1. Wobsah internetoweho poskitka

  Firma Bobke njegarantuje za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć abo kwalitu poskićenych informacijow. Naroki rukowanja hladajo na awtora, kotrež so na škodu materielneho abo ideelneho razu poćahuja a kiž bĕchu z wužiwanja abo njewužiwanja poskićenych informacijow resp. z wužiwanja njeprawych a njedospołnych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjene, jeli so awtorej njemóže dopokazać wina na zakładźe zamĕrneho a hrubje zwjeršneho jednanja.
  Wšitke poskitki su dobrowólne a njezawjazowace. Firma Bobke sej wuraznje wobchowa prawo, dźĕle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnjeć, wotstronić abo wozjewjenje na wěsty čas abo scyła cofnyć.

  2. Pokazki a dalše žórła w interneće

  W zwisku z direktnymi abo indirektnymi pokazkami na cuze internetowe strony ("linki"), kotrež su zwonka zamołwitosće awtora, by zawjazk rukowanja jenož potom nastał, hdyž awtor wobsah znaje, ma-li technisku móžnosć a jeli to technisce přicpěwajomne, zo jich wužiwanju w padźe njezakońskeho wobsaha zadźěwa. Awtor tuž wuraznje deklaruje, zo běchu pokazki na druhe žórła za čas wozjewjenja strony bjez ilegalnych wobsahow. Awtor nima žadynžkuli wliw na tuchwilne a přichodne wuhotowanje a na wobsahi jako dalše žórło podatych stronow. Z tuteje přičiny so tule wuraznje distancuje wot wobsaha wšitkich jako dalše žórło podatych internetowych stronow, kotrež buchu po wozjewjenju swójskeje strony změnjene. Tute zwěsćenje płaći za wšitke we wobłuku swójskeho internetoweho poskitka podatych linkow a pokazkow kaž tež za cuze zapisy w hóstnej knize, diskusijnym forumje a dopisowarskich lisćinach, kotrež bě awtor zarjadował. Za ilegalne, njekorektne abo njedospołne wobsahi a předewšěm za škodu, kotraž z wužiwanja abo njewužiwanja po tutym puću podatych informacijow nastanje, rukuje jeničce poskićer strony, na kotruž so jako dalše žórło skedźbnja, nic pak tón, kotryž z linkom na wěste wozjewjenje jeničce skedźbnja.

  3. Awtorske prawa a prawo woznamjenjenja

  Awtor so prócuje, zo by we wšitkich publikacijach awtorske prawa za wužiwane grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty wobkedźbował resp. swójske grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty abo grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty bjez licency wužiwał.
  Zaa wšitke w internetowym poskitku mjenowane a ewtl. přez třećich škitane marki a znački tworow płaća njewobmjezowanje postajenja wotpowĕdneho prawa woznamjenjenja a prawa wobsydstwa potrjecheneho zapisaneho mĕjićela. Jeničce z pomjenowanja njehodźi so wotwodźeć, zo njeje marka z prawom třećeho škitana! Copyright za wozjewjene a wot awtora samoho zhotowjene objekty wobchowa sej awtor stronow. Rozmnoženje abo wužiwanje tajkich grafikow, zwukowych dokumentow, videosekwencow a tekstow w dalšich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njejstej bjez wurazneho přihłosowanja awtora dowolenej.

  4. Škit datow

  Je-li w internetowym poskitku móžnosć k zapodaću wosobinskich a słužbnych datow (e-mailowe adresy, mjena, adresy), je tole ze stron wužiwarja wuraznje dobrowólne. Wužiwanje wšitkich poskićenych posłužbow je - dalokož technisce móžne a přicpěwajomne - tež bjez podaća tajkich datow resp. w anonymizowanej formje abo z pseudonymom dowolene.

  5. Prawniska hódnota tutoho wuzamknjenja rukowanja

  Tute wuzamknjenje rukowanja ma so jako dźěl internetoweho poskitka wobhladować, z kotrehož sem so na tutu stronu skedźbnja. Njewotpowěduja-li dźěle tutoho teksta abo jednotliwe formulacije płaćacemu zakonjej resp. njewotpowěduja-li jemu dospołnje, njepotrjechi to tamne dźěle dokumenta w jich wobsahu a płaćiwosći.